Historik

Anna Elisabeth Lidbeck, Lidköping, donerade 1880 medel till en fond för ”inrättande av ett räddningshem eller uppfostringsanstalt inom Lidköpings stad för barn, som blivit för brott sakfälde eller eljest visat sig vanartige och ej inom eget hem kunna erhålla ändamålsenlig vård och kristlig fostran”.

Så skedde genom inköp av länderiet Margretelund 1886 och uppstart av räddningshem/uppfostringsanstalt/skyddshem där 1888. Anstalten drevs av stiftelsen i egen regi till 1949 och därefter i avtal med staten till 1983, landstinget 1983-1993 och staten igen 1994 – alltjämt. Anstalten kallas idag Margretelunds utrednings- och behandlingshem under Statens Institutionsstyrelse.

Efter permutation (omskrivning av stadgar) 1978 uttryckes stiftelsens ändamål: ”stöd och hjälp åt barn och ungdom – företrädesvis från Lidköping och Skaraborgs län – som blivit för brott sakfällde eller eljest visat sig så missanpassade att åtgärder genom samhällets försorg måst vidtagas för deras tillrättaförande”. Kammarkollegiet har vid prövning av ändringarna också föreskrivit att stiftelsens medel ”inte får användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel”, dvs som skall skattefinansieras.

.

Inspektoren, magistern, slöjdläraren och elever.
Ett foto från Lidbeckska stiftelsens 25-årsjubileumsskrift.